Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

Do dnia 11 grudnia 2014 roku można składać oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”, obejmujących rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=222&p1=szczegoly&p2=37855

Wynik postępowania publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Plik do pobrania Informacja o wynikach postępowania z dnia 12 listopada 2014 roku

Do dnia 29 października 2014 r. można składać oferty na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Informacje o trwającym przetargu można znaleźć na stronie http://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=222&p1=szczegoly&p2=37240

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie trzeci przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”.

Dokumentacje będą dotyczyć 7 odrębnych zadań obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi gminnej, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku” partnerzy, poszczególne jednostki samorządu, podejmują obecnie uchwały na sesjach rad gmin/powiatu przyjmujące do realizacji powyższą Strategię.

Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje koncepcję funkcjonowania nowo powstałego obszaru funkcjonalnego. Opracowanie jest długookresowym planem rozwoju, sporządzonym przy współudziale mieszkańców gminy i partnerów społeczno-gospodarczych, zawierającym syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju obszaru oraz celów strategicznych i kierunków działań, służących ich osiągnięciu.

Opracowane dokumenty implikują się i zostały skonkretyzowane zgodnie z zasadami planowania strategicznego. Przy ich opracowaniu przyjęto model ekspercko-partycypacyjny polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej. Ponadto wykonano dodatkowe opracowanie w postaci Prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne i uzgodnienia z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie.

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2014 Valid XHTML 1.0 Transitional